Capitolul I. Obiectul contractului.

Art. 1.1  Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea de catre Locator catre Locatar a unui autoturism.

Art. 1.2  Închirierea se va realiza în functie de cererea formulata de Locatar. Partile vor semna prezentul contract care va avea pe  fata datele de identificare ale autoturismului închiriat, perioada de închiriere precum si pretul/zi cu/fara TVA ,exprimat în Euro.

Art. 1.3 Autoturismele se vor preda/ prelua pe baza unui proces verbal care va contine datele persoanei care va preda/ prelua autoturismul, km la predare / preluare, inventarul autoturismului, starea optica a autoturismului la predare / preluare, ora predarii/ preluarii autoturismului,soferii aditionali.

Capitolul II. Pretul si modalitatea de plata.

Art. 2.1  Pretul datorat de Locatar este cel precizat în contract, pe zi, în functie de perioada de închiriere, în limita a 300 km/zi pentru inchirierile de maxim 7 zile.

Art. 2.2  Orarul de functionare al AWR Lease Services este de luni pina vineri  în intervalul orar 09.00-18.00.

Art. 2.3  Serviciile de inchiriere se vor achita in baza facturii emise ,inainte de inceperea acestora, cash sau cu carte de credit. In  cazul platilor cu  credit card se percepe un comision  de 2,5% . În cazul platilor prin virament bancar Locatarul are obligatia de a efectua  plata la data scadenta  precizata in factura.In caz contrar Locatorul  îsi rezerva  dreptul de a întrerupe contractul pâna la achitarea acesteia. Plata se va  efectua in Ron la cursul Euro al BNR + 1% de la data facturarii si/sau in Euro pentru cetatenii cu residenta in afara teritoriului Romaniei.

Art  2.4. La momentul predarii autoturismului,Locatarul are obligatia de a depozita o garantie. Aceasta este returnabila integral la data expirarii prezentului contract   si se constituie ca si o fransiza a Locatarului in cazul unei daune produsa din culpa sa, inclusiv vandalism , daune produse la stationarea  autoturismului sau culpa comuna

Art. 2.5   Preturile precizate în acest contract contin cota de  T.V.A.

Capitolul III. Alte taxe

Art. 3.1  Predarea / preluarea  autoturismelor la o adresa care nu este situata pe raza Municipiului Timisoara, se va tarifa suplimentar cu 0.30 euro/km, dus/intors de la sediul AWR Lease Services si pina la locul in care se va efectua predarea/preluarea autoturismului.

Art. 3.2  Km suplimentari efectuati ,fata de cei inclusi in ctr. se tarifeaza cu 0,10 euro/km

Art. 3.3  Pentru închirierile în intervalul orar 18.00-22.00 sau 07.00-09.00 se va percepe o Taxa de Livrare in Extraprogram de 10 Euro.

Art. 3.4  Pentru închirierile în intervalul orar 22.00- 07.00 se va percepe o Taxa de Livrare Nocturna de 20 Euro.

Art. 3.5  Pentru predarea sau preluarea  la Aeroportul Timisoara se va percepe o Taxa de Aeroport de 10 Euro.

Art. 3.6 Locatarul se obliga sa returneze autoturismul  curat,in caz contrar urmand a suporta  o taxa de 10 euro.

Art. 3.7 Locatarul se obliga sa returneze autoturismul cu rezervorul plin. Lipsa de carburant din rezervor (in raport cu capacitatea maxima a  rezervorului), constatata la preluarea autoturismului , va fi tarifata cu 2 euro / litru.

Art. 3.8 Toate cheltuielile legate de utilizarea autoturismului (combustibil, taxe de autostrada, taxe de parcare, amenzi,) vor fi suportate de Locatar.

Art. 3.9 Primele 2 ore dupa terminarea contractului sunt gratuite,urmatoarele 4 se vor tarifa la ½ din tariful aferent unei zile. Depasirea cu 6 ore a termenului de incetare a contractului se va tarifa ca si 1 zi intreaga. Depasirea cu 2 ore a termenului de  predare stabilit in contract, fara o notificare scrisa in prealabil ,va atrage dupa sine declararea la organele de politie ,a furtului autoturismului.

Capitolul IV. Obligatiile partilor .

Art. 4.1   Locatorul are urmatoarele obligatii:

a) Sa asigure, pe perioada închirierii, service, depanari gratuite si autoturism de inlocuit ( in functie de disponibilati ), în situatia încare defectiunile nu sunt produse din culpa Locatarului.                                                                                                    

b) Sa asigure autoturismele cu asigurare CASCO si RCA.                                                                                                                                              

c) Sa puna la dispozitia Locatarului autoturismele solicitate sau autoturisme similare, în stare buna de functionare si în  conformitate cu normele tehnice legale.

d) Sa predea autoturismul curat si cu rezervorul plin.

e) Se angajeaza sa pastreze totala confidentialitate si sa nu comunice nici macar partial informatii de orice natura furnizate de catre Locatar decat organelor competente in caz de sanctiuni de orice natura.

Art. 4.2   Locatarul are urmatoarele obligatii:

a) Sa fie posesorul unui permis de conducere valabil si cu categoria B obtinuta de minim 2 ani.

b) Sa aibe varsta de 21 ani  implinita.

c) Sa nu utilizeze autoturismul in competitii auto,offroad sau  in activitati vanatoresti

d) In cazul implicarii autoturismului  intr-un eveniment rutier, Locatarul va solicita organelor de politie intocmirea documentele de constatare:                            

     Proces Verbal,Dovada de Reparatie,Testul de Alcoolemie ,si le va prezenta  Locatorului                                                                                                                                                                                                                       

e) Sa acopere Locatorului toate prejudiciile produse prin incalcarea prevederilor prezentului contract sau prin exploatarea nerezonabila a autoturismelor inchiriate.                      

f) Sa suporte in totalitate daunele provocate, inclusiv la stationarea autoturismului, sub conditia ca acestea sa fie cauzate prin culpa sa:

1.-incredintarea autoturismului unor persoane care nu sunt precizate in contract sau in procesul verbal de predare / preluare.                               

2.-neprezentarea documentelor eliberate de politie in cazul unei daune -dovada de   reparatie, proces-verbal,testul de alcoolemie                         

3.-in cazul furtului autoturismului,o data cu dovada si procesul -verbal de la politie, nu se predau actele originale si cheia originala a autoturismului.                                     

4.-riscuri neacoperite de polita casco ( cf. cu excluderile casco ale asiguraratorului )                                                      

5.-soferul se afla sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante in momentul producerii  unui eveniment rutier sau al avarieri autoturismului, a refuzat recoltarea  probelor biologice sau a provocat cu intentie daunele.

6.-defectarea/deteriorarea cutiei de viteze sau a motorului, stabilita de catre un service autorizat ca a fost produsa din culpa Locatarului.

7.-costul stationarii va fi echivalent  cu tariful perceput pentru perioada  respectiva conform tarifelor in vigoare

8.-daunele suportate de catre Locatar vor fi facturate conform devizului estimativ intocmit de  catre un service autorizat.  

Capitolul V. Comunicari si notificari

Art. 5.1. Locatarul nu poate cere rezilierea contractului inainte de termen si nici returnarea sumei exprimata in factura emisa o data cu prezentul contract.

Art. 5.2. Cu acordul Locatorului, sumele exprimate in factura aferenta serviciilor de inchiriere intrerupte inainte de termenul contractual vor putea fi folosite pentru acoperirea partiala sau totala a unor servicii de inchiriere viitoare.

Art. 5.3  Este interzis a se parasi teritoriul Romaniei fara acordul scris al proprietarului. si a se efectua reparatii /tractari la autoturismele inchiriate fara acordul proprietarului

Capitolul VI. Forta majora

Art. 6.1. Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa semnarea contractului si care impiedica executarea acestuia este considerate ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurarile ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

Art. 6.2. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 2 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta  majora.

Art. 6.3. Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care  il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

Capitolul VII. Litigii      

Art. 7.1 Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea lui, in cazul nerezolvarii lui pe cale amiabila-conform prevederilor de mai sus – va fi  solutionat de Comisia de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert, Industrie si  Agricultura  Timisoara, in conformitate cu Regulile de Procedura Arbitrala ale acesteia.

 

 S.C. AWR Lease Services S.R.L.        

Capitolul I. Obiectul contractului.

Art. 1.1  Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea de catre Locator catre Locatar a unui autoturism.

Art. 1.2  Închirierea se va realiza în functie de cererea formulata de Locatar. Partile vor semna prezentul contract care va avea pe  fata datele de identificare ale autoturismului închiriat, perioada de închiriere precum si pretul/zi cu/fara TVA ,exprimat în Euro.

Art. 1.3 Autoturismele se vor preda/ prelua pe baza unui proces verbal care va contine datele persoanei care va preda/ prelua autoturismul, km la predare / preluare, inventarul autoturismului, starea optica a autoturismului la predare / preluare, ora predarii/ preluarii autoturismului,soferii aditionali.

Capitolul II. Pretul si modalitatea de plata.

Art. 2.1  Pretul datorat de Locatar este cel precizat în contract, pe zi, în functie de perioada de închiriere, în limita a 300 km/zi pentru inchirierile de maxim 7 zile.

Art. 2.2  Orarul de functionare al AWR Lease Services este de luni pina vineri  în intervalul orar 09.00-17.00, sambata 10.00-12.00.

Art. 2.3  Serviciile de inchiriere se vor achita in baza facturii emise ,inainte de inceperea acestora, cash sau cu carte de credit. In  cazul platilor cu  credit card se percepe un comision  de 2,5% În cazul platilor prin virament bancar Locatarul are obligatia de a efectua  plata la data scadenta  precizata in factura.In caz contrar Locatorul  îsi rezerva  dreptul de a întrerupe contractul pâna la achitarea acesteia. Plata se va  efectua in Ron la cursul Euro al BNR + 1% de la data facturarii si/sau in Euro pentru cetatenii cu residenta in afara teritoriului Romaniei.

Art  2.4. La momentul predarii autoturismului,Locatarul are obligatia de a depozita o garantie de 400 euro. Aceasta este returnabila integral la data expirarii prezentului contract   si se constituie ca si o fransiza a Locatarului in cazul unei daune produsa din culpa sa, inclusiv vandalism , daune produse la stationarea  autoturismului sau culpa comuna

Art. 2.5   Preturile precizate în acest contract contin cota de  T.V.A.

Capitolul III. Alte taxe

Art. 3.1  Predarea / preluarea  autoturismelor la o adresa care nu este situata pe raza Municipiului Timisoara, se va tarifa suplimentar cu 0.30 euro/km, dus/intors de la sediul AWR Lease Services si pina la locul in care se va efectua predarea/preluarea autoturismului.

Art. 3.2  Km suplimentari efectuati ,fata de cei inclusi in ctr. se tarifeaza cu 0,10 euro/km

Art. 3.3  Pentru închirierile în intervalul orar 17.00-22.00 sau 07.00-09.00 se va percepe o Taxa de Livrare in Extraprogram de 10 Euro.

Art. 3.4  Pentru închirierile în intervalul orar 22.00- 07.00 se va percepe o Taxa de Livrare Nocturna de 20 Euro.

Art. 3.5  Pentru predarea sau preluarea  la Aeroportul Timisoara se va percepe o Taxa de Aeroport de10 Euro.

Art. 3.6 Locatarul se obliga sa returneze autoturismul  curat,in caz contrar urmand a suporta  o taxa de 10 euro.

Art. 3.7 Locatarul se obliga sa returneze autoturismul cu rezervorul plin. Lipsa de carburant din rezervor (in raport cu capacitatea maxima a  rezervorului), constatata la preluarea autoturismului , va fi tarifata cu 2 euro / litru.

Art. 3.8 Toate cheltuielile legate de utilizarea autoturismului (combustibil, taxe de autostrada, taxe de parcare, amenzi,) vor fi suportate de Locatar.

Art. 3.9 Primele 2 ore dupa terminarea contractului sunt gratuite,urmatoarele 4 se vor tarifa la ½ din tariful aferent unei zile. Depasirea cu 6 ore a termenului de incetare a contractului se va tarifa ca si 1 zi intreaga. Depasirea cu 2 ore a termenului de  predare stabilit in contract, fara o notificare scrisa in prealabil ,va atrage dupa sine declararea la organele de politie ,a furtului autoturismului.

Capitolul IV. Obligatiile partilor .

Art. 4.1   Locatorul are urmatoarele obligatii:

a) Sa asigure, pe perioada închirierii, service, depanari gratuite si autoturism de inlocuit ( in functie de disponibilati ), în situatia încare defectiunile nu sunt produse din culpa Locatarului.                                                                                                    

b) Sa asigure autoturismele cu asigurare CASCO si RCA.                                                                                                                                              

c) Sa puna la dispozitia Locatarului autoturismele solicitate sau autoturisme similare, în stare buna de functionare si în  conformitate cu normele tehnice legale.

d) Sa predea autoturismul curat si cu rezervorul plin.

e) Se angajeaza sa pastreze totala confidentialitate si sa nu comunice nici macar partial informatii de orice natura furnizate de catre Locatar decat organelor competente in caz de sanctiuni de orice natura.

Art. 4.2   Locatarul are urmatoarele obligatii:

a) Sa fie posesorul unui permis de conducere valabil si cu categoria B obtinuta de minim 2 ani.

b) Sa aibe varsta de 21 ani  implinita.

c) Sa nu utilizeze autoturismul in competitii auto,offroad sau  in activitati vanatoresti

d) In cazul implicarii autoturismului  intr-un eveniment rutier, Locatarul va solicita organelor de politie intocmirea documentele de constatare:                            

     Proces Verbal,Dovada de Reparatie,Testul de Alcoolemie ,si le va prezenta  Locatorului                                                                                                                                                                                                                       

e) Sa acopere Locatorului toate prejudiciile produse prin incalcarea prevederilor prezentului contract sau prin exploatarea nerezonabila a autoturismelor inchiriate.                      

f) Sa suporte in totalitate daunele provocate, inclusiv la stationarea autoturismului, sub conditia ca acestea sa fie cauzate prin culpa sa:

1.-incredintarea autoturismului unor persoane care nu sunt precizate in contract sau in procesul verbal de predare / preluare.                               

2.-neprezentarea documentelor eliberate de politie in cazul unei daune -dovada de   reparatie, proces-verbal,testul de alcoolemie                         

3.-in cazul furtului autoturismului,o data cu dovada si procesul -verbal de la politie, nu se predau actele originale si cheia originala a autoturismului.                                     

4.-riscuri neacoperite de polita casco ( cf. cu excluderile casco ale asiguraratorului )                                                      

5.-soferul se afla sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante in momentul producerii  unui eveniment rutier sau al avarieri autoturismului, a refuzat recoltarea  probelor biologice sau a provocat cu intentie daunele.

6.-defectarea/deteriorarea cutiei de viteze sau a motorului, stabilita de catre un service autorizat ca a fost produsa din culpa Locatarului.

7.-costul stationarii va fi echivalent  cu tariful perceput pentru perioada  respectiva conform tarifelor in vigoare

8.-daunele suportate de catre Locatar vor fi facturate conform devizului estimativ intocmit de  catre un service autorizat.  

Capitolul V. Comunicari si notificari

Art. 5.1. Locatarul nu poate cere rezilierea contractului inainte de termen si nici returnarea sumei exprimata in factura emisa o data cu prezentul contract.

Art. 5.2. Cu acordul Locatorului, sumele exprimate in factura aferenta serviciilor de inchiriere intrerupte inainte de termenul contractual vor putea fi folosite pentru acoperirea partiala sau totala a unor servicii de inchiriere viitoare.

Art. 5.3  Este interzis a se parasi teritoriul Romaniei fara acordul scris al proprietarului. si a se efectua reparatii /tractari la autoturismele inchiriate fara acordul proprietarului

Capitolul VI. Forta majora

Art. 6.1. Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa semnarea contractului si care impiedica executarea acestuia este considerate ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurarile ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

Art. 6.2. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 2 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta  majora.

Art. 6.3. Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care  il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

Capitolul VII. Litigii      

Art. 7.1   Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea lui, in cazul nerezolvarii lui pe cale amiabila-conform prevederilor de mai sus - va fi supus instantelor judecatoresti competente de pe raza municipiului Timisoara.

 

 S.C. AWR Lease Services S.R.L.        

Plata VISA & Mastercard
In cazul platilor cu credit card se va percepe un comision bancar de 2,5%.
Curs facturare EUR - BNR + 1% 4.74 RON